واقعیت افزوده ؟

واقعیت افزوده چیست؟

واقعیت افزوده که در واقع برگردان فارسی عبارت Augmented reality است، تکنولوژی نسبتا جدیدی است که به وسیله افزودن یکسری نماهای دیجیتالی به دنیای واقعی، ارتباط شما را با مسائل روزمره معنی دار تر میکند. این نماهای دیجیتالی از طریق دریافت و پردازش اطلاعات کاربر از دنیای بیرون ایجاد میشوند و با عناصر دنیای واقعی پیوند می خورند.

Powered by AsreMajazi.com